Privacybeleid en disclaimer

Sprout Money BV, hierna aangeduid als ‘Sprout Money’, Damacor Offices Schout bij Nacht Doormanweg 40, Willemstad, ingeschreven onder KVK-nummer 130892 en met ondernemingsnummer 0102.367.565, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de privacywetgeving. Het privacybeleid bevat informatie over de doeleinden waarvoor Sprout Money de gegevens gebruikt, hoe Sprout Money de gegevens behandelt en hoe de gebruikers [‘Gebruiker(s)’] hun rechten kunnen uitoefenen. Het aanmaken van een account bij Sprout Money impliceert de instemming van de Gebruikers met dit privacybeleid.

Privacybeleid

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website en/of via de Sprout Money -applicatie of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden: om de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Gebruikers sluiten zich automatisch aan bij de nieuwsbrief van Beurssignalen die in principe wekelijks verschijnt. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink die aan iedere e-mail aangehecht is.

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door Sprout Money  worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. U geef hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Sprout Money, die de verantwoordelijke is voor de verwerking aan andere vennootschappen in België. De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden gedeeld met andere vennootschappen in België en in het buitenland. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Sprout Money ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt (bijvoorbeeld door een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mail adres meedeelt, kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid  of per e-mail: info@beurssignalen.com.

1.7 Sprout Money houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie wordt minstens drie jaar bijgehouden te tellen vanaf de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, die recht te zetten en desgevallend te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, met kopie van de identiteitskaart naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid  met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

1.8 Sprout Money kan dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Gewijzigde publicaties treden in werking twintig dagen na de publicatie op de website www.beurssignalen.com en zullen, voor zover als nodig, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.9 Sprout Money is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden, indien zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft overgemaakt aan die derden.

1.10 Dit Privacybeleid wordt uitsluitend uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt zijn bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

Disclaimer

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat deze disclaimer van toepassing is op alle informatie die door Sprout Money gedeeld wordt op de website Beurssignalen.com en verspreid wordt via de tips, rapporten en/of in andere producten (de ‘Informatie’). Sprout Money streeft ernaar om haar diensten naar beste kunnen te verstrekken en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Zij zal ernaar streven om de Informatie, grafieken, commentaren en/of overige analyses zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar de Gebruiker erkent en aanvaardt dat de informatie aan wijzigingen onderhevig kan zijn en/of niet meer juist kan zijn. Sprout Money kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kopen of verkopen van financiële producten op basis van de Informatie. Sprout Money garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of de adviezen die gegeven worden resulteren in winst of verlies.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat Sprout Money, noch haar aangestelden en/of haar interne/externe medewerkers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de via de website Beurssignalen.com gedeelde informatie, tips, rapporten en/of producten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, tips, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van Sprout Money worden slechts opgenomen om de Gebruiker te informeren. Sprout Money verleent geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking van de inhoud van deze websites.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naargelang het risico dat aan een belegging verbonden is. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen  kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten zorgen .

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!


Cookies

Uw huidige instellingen: sta alle cookies toe (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing).

 

 

Disclaimer – Dit rapport is een uitgave van Beurssignalen dat uitsluitend verspreid wordt aan de abonnees die de algemene voorwaarden hebben aanvaard (www.beurssignalen.com). Het rapport bevat vertrouwelijke informatie die enkel met de individuele abonnee wordt gedeeld. Enkel Beurssignalen kan als de auteursrechthebbende worden beschouwd. Elke onrechtmatige verveelvoudiging, verspreiding en/of openbaarmaking van de inhoud van dit rapport, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 10.000 per inbreuk, onverminderd het recht van Beurssignalen om haar werkelijke schade aan te tonen en het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit rapport is niet bedoeld om enig persoon tot het kopen of verkopen van enig product aan te zetten en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.